» Historien om Beckholmens DockföreningStacks Image 309171

HISTORIEN om
BECKHOLMENS DOCKFÖRENING

Thomas Hellström 2007

Beckholmens Dockförening räddar och bevara det seglande kulturarvet. Ja, så är det. Denna varvsresurs skapades i en tid då det sista kvarvarande frakt- och fiskfartygen byggda som seglare eller motorseglare nära på befann sig bortom all räddning. Fartygen hade sedan årtionden gått ur tiden som olönsamma. Spåren av en flotta blev allt otydligare. Nu förföll de gamla skroven varhelst de låg runtom i Sveriges hamnar. Några få ägare kämpade sig fram i motvinden när Sveriges Segelfartygsförening bildades 1976 och samlade entusiasterna i en gemensam organisation. Hantverkskunnandet var på utdöende.

Enstaka gubbar kunde berätta om gammal skeppsbyggnadsteknik. Vi lyssnade andäktigt på Einar Karlsson från Orust, Mattson i Söderköping, Lennart Törn i Hudiksvall och andra som initierat förklarade de nedärvda knepen i hantverket. De hade då redan gått i pension och varven i Sverige var måttligt intresserade av segelskutor på sina slipar. Många tvingades gå till Danmark för att få jobb gjorda. En ny generation skeppsbyggare fanns inte i sikte. Tio år efter SSF:s bildande hade varvsresurserna för segelfartygsägare krympt till nästan ingenting. Kungliga Djurgårdens Förvaltnings övertagande av huvudmannaskapet för Beckholmen den 1 oktober 1986 innebar en vändpunkt. Här öppnades möjligheten att återskapa en genuin varvsmiljö för de äldre kulturhistoriska intressanta fartygen i Stockholsregionen.

Efter initiativ från segel- och ånfartygsägare skapades en gemensam organisation för ändamålet. De två mindre skeppsdockorna på Beckholmens östra sida blev nu medelpunkten i skapandet av ett levande maritimt centrum för fartygsbevarande.

Drygt tjugo år senare driver Beckholmens Dockförening den VÄSTRA DOCKAN med oförminskad kraft, som en sektion av Sveriges Segelfartygsförening. Verksamheten pågår året runt. Ångfartygen i Stockholm har en bas på ön men driver ingen docka i egen regi. Östra Dockan nyttjas nu mestadels i kommersiellt bruk. Beckholmen har befäst sin plats som varvsö hos Stockholms politiker och vänner av en levande sjöfart. Västra Dockans kapacitet är 100 meters längd och 3,5 meters djupgående. Upp till fyra medelstora fartyg kan dockas samtidigt.

Sedan 1987 har flera än sjuhundra torrsättningar gjorts av alla typer av tonnage. Varje vinter erbjuds flera platser för större restaureringsprojekt. Grundidén är enkel: Kostnader pressas genom att redaren erbjuds att själv tar ansvar för projektet i den omfattning han önskar. Grundkostnaden minimeras till en låg avgift för platsen i dockan. Varvets alla resurser i form av verkstäder och personalutrymmen står fritt till förfogande.

Markytor för långtidsförvaring av virke erbjuds. Skeppsbyggmästare och timmermän finns att tillgå. Projektansvar fördelas på sätt som gör projektet ekonomiskt bärkraftigt. Egna insatser välkomnas och bidrar såväl till att hålla kostnaderna låga som till att föra hantverkskunnandet vidare. Utbildning av nya skeppsbyggare pågår ständigt genom kontakter med bland annat Stockholms Hantverksförening och båtbyggarskolor i regionen. Sjöfartsverket deltar aktivt med råd och synpunkter i de olika restaureringsprogrammen så att klassningsregler uppfylls till dagens standard. Då flera restaureringsprojekt pågår samtidigt ges även ypperliga tillfällen att ta del av arbeten på intilliggande fartyg. Kunskapsutbytet är givande. På detta vis bli också den Västra Beckholmsdockan till en kunskapsakademi för fartygsägarna. Vårt Maritima Centrum innefattar också 100 meter nybyggda kajer för reparationer och utrustningsarbeten i anslutning till verkstäder samt hemmahamn för renoverade och representativa fartyg. Vi deltar i planering och samordning av skutträffar och olika fartygskulturella evenemang under seglationsäsongen. Vi arrangerar Beckholmsdagen varje år då vinterns restaureringsprojekt sjösätts i april, med visningar av Beckholmen och servering för besökare.

Dockområdet hålls öppet för en intresserad allmänhet året runt. Hjälp oss att tillsammans med politiker och institutioner vidareutveckla våra resurser med sikte på att bevara och utveckla våt centrum för sjöfarten i Stockholmsregionen!

Thomas Hellström.
Ur boken KULTURARV UNDER SEGEL - SVERIGES SEGELFARTYGSFÖRENING
Stacks Image 16

VÄSTRA DOCKAN
59°32`01.08"N - 18°10`04.48"EBECKHOLMENS DOCKFÖRENING

en sektion av

SVERIGES SEGELFARTYGSFÖRENING
• Klicka på bilden för större format!

Ur boken -
KULTURARV UNDER SEGEL

© Sveriges Segelfartygsförening, Anders Djerf och Bokförlaget Briggen 2007

» Beställa boken här!